Trisha Hedin

Environment & Society

Ph.D. Environment and Society


Trisha Hedin

Contact Information

Email: trishahedin@hotmail.com

Faculty Advisor: Dr. Mark Brunson