Sofia Koutzoukis

Wildland Resources Department

Graduate Student


Sofia Koutzoukis

Contact Information

Email: skoutzoukis@usu.edu

Educational Background

Seeking PhD Ecology Degree

Faculty Advisor: Kari Veblen